Hlavna stranka
Co su lyssetky
Popis lyssetky
Vyznam pre veterinara
Vyznam pre chovatela
Mestské a obecné úrady
Objednavka
GRANDE FINALE
Iwet
Surgico
Copoly
Ad Maiora
Rozne

 

Rôzne... >> Lyssetky kvíz

  Vážení priatelia,
  ako ste si už mnohí z Vás určite všimli, takmer pravidelne sa stretávame na najväčsích medzinárodných veterinárnych výstavách a seminároch na území Českej i Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti poriadame pre našich odberateľov lyssetkvíz, ktorý sa stal už neoddeliteľnou súčasťou našich sprievodných akcií. Otázky tvoria zväčša pracovníci z veterinárnej praxe v Bojniciach ale i ďaľší renomovaní veterinári. Lysetkvíz sa stal obľúbený nielen pre jeho atraktívne ceny /veľké preníkové lyssetky, flísové bundy, bavlnené polokošele/, ktoré môžu súťažiaci vyhrať, ale aj pre jeho obsah, ktorý dá zabrať nejednému veterinárovi a je samozrejme možnosťou oživiť si odborné vedomosti.
  Vzhľadom na záujem o spomínané otrázky sme sa rozhodli zverejňovať otázky a odpovede z predošlých, ale aj plánovaných kvízov. Radi sa samozrejme necháme inšpirovať aj Vašimi návrhmi a nápadmi.

Kvízové otázky


1, Ako sa nazýva bandáž, ktorú používame na imobilizáciu ramenného kĺbu?

a, EHMEROVA bandáž
b, VELPEAUOVA bandáž
c, Robert - Johnesova bandáž

2, Ktoré z nasledovných tvrdení sú pravdivé?

a, LYSSETKY sú medzinárodný systém označovania psov a mačiek očkovaných proti besnote, známe aj ako CANINE RABIES TAGS
b, Na LYSSETKE je názov výrobcu a vakcíny ktorou bol pes očkovaný
c, Každá LYSSETKA je originál - má vlastné poradové číslo (totožné s poradovým číslom v zozname očkujúceho veterinára), označenie veterinárneho pracoviska kde bol pes očkovaný, vrátane telef. kontaktu

3, Aké neurologické príznaky môžeme pozorovať u pacientov s otitis media:

a, obrnu n. trigeminus
b, obrnu n. facialis
c, Hornerov syndróm
d, mediálny strabizmus

4, Ktorý šicí materiál má 37% stratu pevnosti za 7 dní, 80% za 14 dní a úplnú rezorpciu za 120 dní ?

a, Chromovaný catgut
b, Polyglaktin 910 (Vicryl)
c, Polyglykolová kys. (Dexon, PGA-Resorba)
d, Polydioxanon (PDS, Caprolon-Resorba)

5, Označte dva hlavné EKG príznaky výraznej perikardiálnej efúzie:


a, nízka voltáž QRS komplexov
b, striedavá výška vĺn R = electrical alternans
c, depresia ST segmentu
d, sinusová tachykardia a vysoká voltáž vĺn R

6, Aké je percentuálne zastúpenie neutrofilov v normálnej synoviálnej tekutine?

a, 80 - 95 %
b, 30 - 50 %
c, do 10 %

7, Tracheu môžeme označiť, že je hypoplastická ak na rtg snímku:

a, lumen trachey je užší ako lumen larynxu
b, lumen trachey je užší ako dĺžka 4. hrudného stavca
c, lumen trachey je užší ako dĺžka _ lumenu larynxu


8, Objem krvi psa je 80 - 90 ml / kg ž. hm. Označte správny údaj pre mačku:

a, 50 - 55 ml / kg ž. hm.
b, 65 - 70 ml / kg ž. hm.
c, 80 - 85 ml / kg ž. hm.

9, Ktorú anatomickú štruktúru má mačka a pes nie?


a, paraanálne váčky
b, Henryho kapsu
c, kľúčnu kosť

10, Poškodenie ktorej štruktúry kolenného kĺbu je najčastejšie spojené s ruptúrou LCC (lig. cruc. cran.) ?

a, mediálneho kolaterálneho väzu
b, lig. cruciatum caudale
c, mediálneho menisku
d, laterálneho menisku

11, Zakrúžkovaním vyznačte, či sú nasledovné tvrdenia pravdivé (P) alebo nepravdivé (N):

a, Metabolická acidóza môže byť vyvolaná hnačkou P , N
b, Metab. alkalóza nemôže byť vyvolaná zvracaním P , N
c, Ringer laktát je kryštaloid. Po infúzii kryštaloidov sa tieto za 30 minút redistribuujú do intersticiálneho priestoru a iba 1/3 aplikovaného objemu zostane intravaskulárne. Preto treba aplikovať 2,5 - 3 x väčší objem kryštaloidov v porovnaní s koloidmi. P , N

12, Kraniomandibulárna osteopatia postihuje najčastejšie:

a, teriéry
b, chrty
c, stavače

13, Pri okcipitálnej dysplázii pozorujeme na rtg snímku:

a, zmenšenie for. magnum
b, zväčšenie for. magnum
c, sklerózu okcipitálnej kosti

Odpovede

 
Copyright © LS promotion